[X] close
[X] close
[X] close
เที่ยวสนุกไปด้วยกัน
default-logo

ทัวร์อยุธยา เรือไวท์ออร์คิด ริเวอร์ครูสซ์

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ และ ท่าเรือวัดโพธิ์บ้านอ้อย นนทบุรี

โปรแกรม : ล่องเรือตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
อาหาร : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
อาหารว่าง : เฉพาะทัวร์เต็มวัน และ One Way 2
เครื่องดื่ม : น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ
มัคคุเทศก์ : ภาษาอังกฤษ

ทัวร์อยุธยาเต็มวัน (ไปรถ-กลับเรือ)
ลงทะเบียนท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 7.00 น., ขึ้นรถ: 7.30 น.
ล่องเรือกลับจากท่าเรือวัดโพธิ์บ้านอ้อย : 13.00 น.
ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 15.45 น.
ทำบุญเสริมสร้างสิริมงคล ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
1. พระราชวังบางปะอิน
2. วัดมหาธาตุ
3. วัดพหน้าพระเมรุ
4.วัดโลกยสุธาราม
ราคา ผู้ใหญ่ 2,200 บาท พิเศษ 1,600 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) 1,600 บาท พิเศษ 1,300 บาท/ท่าน

One Way 1 (ไปโดยล่องเรือ) ลงทะเบียนท่าเรือริเวอร์ซิตี้: 8.00 น., ขึ้นเรือ: 8.30 น., ถึงท่าเรือวัดโพธิ์บ้านอ้อย (นนทบุรี): 12.00 น.
ราคา ผู้ใหญ่ 1,500 บาท พิเศษ 800 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) 1,100 บาท พิเศษ 700 บาท/ท่าน

One Way 2 (กลับโดยล่องเรือ) ลงทะเบียนท่าเรือวัดโพธิ์บ้านอ้อย (นนทบุรี) 13.00 น., ขึ้นเรือ: 13.30 น., ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้: 15.30 น.
ราคา ผู้ใหญ่ 1,500 บาท พิเศษ 1,050 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) 1,100 บาท พิเศษ 950 บาท/ท่าน
Book Now!

ทัวร์อยุธยา เรือแกรนด์เพิร์ล

ท่าเรือ : ริเวอร์ซิตี้ และ ท่าเรือวัดช่องลม นนทบุรี

โปรแกรม : ล่องเรือตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
อาหาร : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
อาหารว่าง : เฉพาะทัวร์เต็มวัน และ One Way 2
เครื่องดื่ม : น้ำเปล่า,ชา,กาแฟ
มัคคุเทศก์ : ภาษาอังกฤษ

ทัวร์อยุธยาเต็มวัน (ไปรถ-กลับเรือ)
ลงทะเบียนท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 7.00 น., ขึ้นรถ: 7.30 น.
ล่องเรือกลับจากท่าเรือวัดช่องลม : 13.00 น.
ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้ : 16.00 น.
ทำบุญเสริมสร้างสิริมงคล ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
1. พระราชวังบางปะอิน
2. วัดมหาธาตุ
3. วัดพระศรีสรรเพชญ์
ราคา ผู้ใหญ่ 2,300 บาท พิเศษ 1,520 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) 1,400 บาท พิเศษ 1,290 บาท/ท่าน

One Way 1 (ไปโดยล่องเรือ) ลงทะเบียนท่าเรือริเวอร์ซิตี้: 8.30 น., ขึ้นเรือ: 9.00 น., ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี): 12.00 น.
ราคา ผู้ใหญ่ 1,400 บาท พิเศษ 950 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) 1,000 บาท พิเศษ 650 บาท/ท่าน

One Way 2 (กลับโดยล่องเรือ) ลงทะเบียนท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) 13.00 น., ขึ้นเรือ: 13.30 น., ถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้: 16.00 น.
ราคา ผู้ใหญ่ 1,400 บาท พิเศษ 1,250 บาท/ท่าน
เด็ก (4-10 ปี) 1,000 บาท พิเศษ 800 บาท/ท่าน
Book Now!